Jak se žije školám, které vzdělávají žáky se sociálním znevýhodněním,

publikováno 16.11.2014

aneb, kdo umíš, pomoz si, jak si můžeš

Toto víme od roku 2009:  „Má-li být školská politika nastavena tak, aby dokázala nejvíce pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují, vyžaduje to specifický přístup k různým typům škol.  U těch s vysokým zastoupením sociálně znevýhodněných dětí to mj. znamená adekvátní finanční podporu.“   Převzato: Sociologický výzkum zaměřený na analýzu  podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, GAC, 2009

Toto víme od roku 2011, dokonce s termínem realizace opatření-do roku 2013:  4.5.1.1 Název opatření: Navázání zvýšení normativu na žáka se sociálním znevýhodněním“  Převzato: Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 -2015 (Vládou ČR schválený dokument)

Výše uvedené příklady berme jako dva – z mnoha za všechny – existující strategické a koncepční dokumenty, které „řeší“ vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním.

 

Co víme v listopadu 2014?  Žádná opatření nebyla realizována.

Školský systém nahlíží podporu žákům se specifickými vzdělávacími potřebami jako standardní službu, jejíž realizaci vyžaduje a kontroluje, aniž ji ovšem systémově podporuje. Školy jsou odkázány na doplňování vlastních rozpočtů z nejrůznějších dotačních a rozvojových programů, resp. programů ESF. K nahlédnutí předkládám „náš“ přehled rozvojových a dotačních programů, resp. plán čerpání rozvojových a dotačních programů na rok 2014.

nad rámec přiloženého dokumentu sděluji – Evropské dotační programy:

Programové období čerpání ESF 2014 – 2020 – nikdo nic neví, resp. existují neověřené informace, že první výzvy OP VVV (OPVK – nebude) se objeví na jaře 2015. Spojené nádoby náročnosti administrace projektů ESF a schopnosti je rychle administrovat ze strany poskytovatelů dotací napovídají, že peníze dorazí k příjemcům nejdříve začátkem roku 2016. Diskontinuita čerpání financí z Evropy povede, např. v našem případě, k ukončení funkčních modelů podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi jinými se jedná o propuštění zaměstnanců školního poradenského pracoviště. (Ano správně, i o systémové podpoře poradenských pracovišť na školách jsme všichni četli ve Vládou schválené Strategii boje proti proti sociálnímu vyloučení – pozornému čtenáři Strategie také neuniklo, že tento úkol byl termínován, sice rokem 2014.)

Závěr: Doporučení sytému zní a vždycky znělo – „napište si projekt“. Za svou aktivitu budete náležitě odměněni, blíže k tomu např.: ZDE     Myslím, že je na čase jasně říci – je na čase přestat psát projekty. 

 

Post Scriptum: Z přiloženého dokumentu vybírám příklad jednoho dotačního programu – připomínám, programu vypsaného MŠMT, čili vzdělávacího.

  • Dotační programy 2014 (MŠMT) – Dotační program MŠMT na podporu integrace romské komunity

Upřesnění – v roce 2014 byla dotace ve výši 13 997 700,- Kč rozdělena následujícím způsobem:

  • pouze 6 školských subjektů z celkového počtu 56 subjektů, které obdržely dotaci, tj, 10,7% = 4 ZŠ, 1MŠ, 1ZŠ
  • pouze 882 000,- Kč školským subjektům z celkové poskytnuté dotace 13 997 700,-Kč, tj. 6,3%
  • pouze 731 000,-Kč základním školám …………………., tj. 5,2%

zbytek = “proromské neškoly“ – neziskový sektor