Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně – vzdělávací aktvity

publikováno 14.5.2020

Informace ředitelky školy o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě.

Vzdělávací aktivity pro žáky 1.stupně od 25.5.2020

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1.stupně ve škole.
 • Na základě odevzdaného Čestného prohlášení budou žáci zařazeni do vzdělávacích skupin (max 15 žáků ve skupině) – nutné odevzdat do 18.5.2020.
 • Složení skupin i pedagogických pracovníků je neměnné po celou dobu výuky.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy k 25. 5. 2020.

Časový rozsah a organizace:

 • Výuka bude probíhat v budově 1.stupně ul. Stará pondělí až pátek.

 • Skupina A: přípravné, první a druhé třídy    8,00 – 10,45 hod. (budova Stará) Sraz 7:50 – 8:00

 • Skupina B: třetí, čtvrté a páté třídy od 9:00 do 11:45 hod.   (budova Stará) – Sraz 8:50 – 9:00

 • Pozdě příchozí žáci ze skupin se nebudou moci tento den výuky zúčastnit.

 • Vzhledem k nutnosti minimalizovat shromažďování osob před budovou školy, je nutné mezi sebou dodržovat 2 m odstupy.

 • Žáky rozdělené do skupin vyzvedává před školou pověřený pedagogický pracovník.

 • Vstup do budovy je povolen pouze žákům.

 • Vzdělávacích aktivit se mohou zúčastnit žáci prvního stupně, jejichž zákonný zástupce vyjádří zájem o účast na vzdělávacích aktivitách do 18. 5. 2020.

 • Zákonný zástupce je povinen vyplnit a podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha). Tiskopis je k dispozici na webových stránkách školy nebo v bedně před budovou školy na Staré ul.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • V průběhu pobytu ve škole budou jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci nosit roušku i ve třídě.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. V případě jejich opakovaného nedodržování, může být ze skupiny vyloučen.

 • Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka, aby si ho okamžitě vyzvedl. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 • Školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu.

 • Pokud zákonný zástupce vyjádří závazným souhlasem zájem o odpolední aktivity, bude provoz skupiny prodloužen do 15 hodin. V tomto případě je nutné žáky vybavit dostatečnou svačinou.