Poradenství

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole tvoří tým těchto odborníků: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog a pracovník ŠPP.

Personální obsazení

výchovný poradce – Bc. Barbora Křížová
(budova nám. 28. října 22) pondělí 14:00-15:00, [email protected]

výchovný poradce pro 1. stupeň -Mgr. Lenka Sládečková
(budova Stará 13/15 ) pondělí 14:00-15:00, [email protected]

školní psycholog: Mgr. Lukáš Soldán
(budova nám. 28. října 22) pondělí 14:00-15:00, [email protected]

sociální pedagog – Bc. Václav Rosík
(budova nám. 28. října 22) pondělí 14:00-15:00, [email protected]

školní metodik prevence – Mgr. Oľga Kušnierová
(budova ZŠ nám. 28. října 22) pondělí 14:00-15:00, [email protected]

speciální pedagog – Mgr. David Ambrůz
(budova nám. 28. října 22) pondělí 14:00-15:00, [email protected]

speciální pedagog pro 1. stupeň – PhDr. Markéta Šefflová
(budova Stará 13/15) pondělí 14:00-15:00, [email protected]

Pracovník ŠPP:

Rostislav Kubička (budova ZŠ nám. 28. října 22) pondělí 14:00-15:00, [email protected])

Mgr. Martin Pírko – [email protected]

Jak vám může ŠPP pomoci?

• zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků
• průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s prospěchovými obtížemi (zajišťuje doučování i mimo školu – DROM, IQ, Ratolest – Pavlač)
• poskytuje odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z jiného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním
• vyhledává a pečuje o nadané žáky (individuální přístup pedagogů, projekty, Masarykova univerzita)
• nabízí pomoc při řešení krizových situací žáků
• v řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SVP, SPC, OSPOD, Policie ČR, zdravotnictví a další subjekty podle potřeby)
• poskytuje metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou
• realizuje novou koncepci kariérového poradenství
• poskytuje odborná psychologická a speciálně pedagogická vyšetření bez časového prodlení
• poskytuje metodickou pomoc učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zák. zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zák. zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní, nebo tělesné zdraví žáka, nebo osob v jeho okolí. Informace a data o žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Poradenští pracovníci spolupracují s třídními učiteli, učiteli výchov – RV, OV, učiteli – koordinátory školního vzdělávacího programu, s pracovníky nízkoprahových zařízení. Každý z členů ŠPP má zpracován svůj plán činnosti pro aktuální školní rok, který je zaměřen na oblast prevence a oblast operativních řešení problémů. Smyslem práce ŠPP je maximálně kvalifikovaně pomáhat řešit problémy žáků a trvale zkvalitňovat společenské klima školy.