Poradenství

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole tvoří tým těchto odborníků: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, sociální pedagog a speciální pedagog.

Vedoucí ŠPP – Mgr. Lenka Nazarčuková.

Personální obsazení a konzultační hodiny

výchovný poradce – Mgr. Lenka Nazarčuková
(budova nám. 28. října 22)
pondělí 14:00-15:00 [email protected]
výchovný poradce pro 1. stupeň -Mgr. Lenka Sládečková
(budova Stará 13/15 )
pondělí 14:00-15:00 [email protected]
školní psycholog Mgr. Martin Pírko
(budova nám. 28. října 22)
pondělí 14:00-15:00 [email protected]
sociální pedagog – Mgr. David Němeček
(budova nám. 28. října 22)
pondělí 14:00-15:00 [email protected]
školní metodik prevence – Mgr. Kamila Bíziková
(budova ZŠ nám. 28. října 22)
pondělí 14:00-15:00  [email protected]
speciální pedagog – Mgr. Petra Ryšková
(budova nám. 28. října 22)
pondělí  14:00-15:00 [email protected]

Jak vám může ŠPP pomoci?

  • zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků
  • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s prospěchovými obtížemi (zajišťuje doučování i mimo školu – DROM, IQ, Ratolest – Pavlač)
  • poskytuje odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z jiného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním
  • vyhledává a pečuje o nadané žáky (individuální přístup pedagogů, projekty, Masarykova univerzita)
  • nabízí pomoc při řešení krizových situací žáků
  • v řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SVP, SPC, OSPOD, Policie ČR, zdravotnictví a další subjekty podle potřeby)
  • poskytuje metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou
  • realizuje novou koncepci kariérového poradenství
  • poskytuje odborná psychologická a speciálně pedagogická vyšetření bez časového prodlení
  • poskytuje metodickou pomoc učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zák. zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zák. zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní, nebo tělesné zdraví žáka, nebo osob v jeho okolí. Informace a data o žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Poradenští pracovníci spolupracují s třídními učiteli, učiteli výchov – RV, OV, učiteli – koordinátory školního vzdělávacího programu, s pracovníky nízkoprahových zařízení. Každý z členů ŠPP má zpracován svůj plán činnosti pro aktuální školní rok, který je zaměřen na oblast prevence a oblast operativních řešení problémů. Smyslem práce ŠPP je maximálně kvalifikovaně pomáhat řešit problémy žáků a trvale zkvalitňovat společenské klima školy.