Feuersteinovo instrumentální obohacování

Od školního roku 2016/2017 je do programu přípravných tříd zařazeno Feuersteinovo instrumentální obohacování (dále jen FIE). Jedná se o vzdělávání v oblasti měkkých dovedností, které směřuje k rozvíjení poznávacích funkcí, k plánování práce a promýšlení a stanovení strategií vedoucích k řešení úkolů. U předškolních dětí dochází zároveň k zásadnímu posunu v oblasti grafomotoriky či vnímání tvarů, k lepší orientaci v prostoru a na ploše. Cílem metody je rozvinutí učebního potenciálu žáka, který je uchopen v širokých souvislostech.

Předmět FIE využívá cvičení „papír a tužka“ profesora Reuvena Feuersteina, rozdělených do jednotlivých instrumentů. U předškolních dětí používáme řadu Basic, v přípravných třídách pak především instrument s názvem Uspořádání bodů, který je považován za základní a stěžejní pro další práci. Metoda může být dle časových možností obohacena o práci s dalšími druhy instrumentů. Všechny instrumenty jsou určeny k získávání předpokladů k učení. Metoda akceleruje myšlení žáků, zvyšuje efektivitu učení, rozvíjí řečové schopnosti, přináší radost a klid do jakékoliv práce a učí žáky pracovat s chybou.

Důraz je kladen na rozvíjení řeči. Dítě musí umět slovně vyjádřit každý myšlenkový pochod, každou strategii, kterou používá. Pomocí řeči určitou informaci, ale i strategii, zvnitřní, to znamená, že si ji osvojí natolik, že ji používá i za jiných okolností. Učí se adekvátně a přesně odpovědět na danou otázku nebo vyřešit daný úkol. Systematicky se proto pěstuje nejen slovní zásoba, ale i obsahově a formálně přesné vyjadřování.

U dětí se podporuje vnitřní motivace k učení prostřednictvím formulace – „Rozmysli si to“. V logu celého programu stojí:“Nechte mě, já si to rozmyslím…“ Děti jsou k tomu vybízeny u každého úkolu, takže se to postupně stává součástí jejich strategie. Dítě kromě toho přijímá podíl odpovědnosti za učení. Učitel působí proti pasivitě žáků, demonstruje, že jsou schopní a mohou podat výkon. Každému dítěti je umožněno, aby byl úspěšný. Nepoužívá se soutěžení, protože se respektuje osobnostní tempo každého dítěte. Klade se důraz na spolupráci a naslouchání, na vzájemné sdílení myšlenek, přístupů k úkolu. Obsahem sdílení je i strategie řešení úkolu. Předpokládá se dokonce, že každý žák může vidět určitý problém ze svého úhlu pohledu, který je dán jeho zkušeností a je ovlivněn kulturou a sociálním prostředím, ve kterém vyrostl. Žáci se mají naučit toleranci k druhým. Takové vedení má přímý dosah na orientaci v osobním i společenském životě.

Žáci se mají skrze tuto metodu naučit reflektovat své myšlení a vhled. Mají se naučit hodnotit své poznávací dovednosti, zobecnit způsoby uvažování. Metoda FIE propojuje a aplikuje získané dovednosti s reálným životem, se všemi obory, se kterými se člověk v životě setkává.

Feuersteinovo instrumentální obohacování vede vyškolený pedagog s platnou celostátní a mezinárodní certifikací.