Přípravná třída

Co je přípravná třída?

Přípravná třída je výchovný a vzdělávací program pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do tohoto výchovně vzdělávacího procesu vyrovná jejich vývoj. Od 1. 9. 2020 zařazujeme do našich přípravných tříd děti s odkladem školní docházky a také děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat přihlášené děti na úspěšný vstup do první třídy. Zábavnou a hravou formou rozvíjíme nejen sociální a hygienické návyky, ale také řečové, sluchové a zrakové vnímání, předmatematické dovednosti, procvičujeme hrubou a jemnou motoriku i grafomotoriku samotnou. Každý týden střídáme různá témata na základě třídního vzdělávacího plánu a seznamujeme děti se světem kolem nás. Poznají tak například živou i neživou přírodu, vesmír a naši planetu, společnost, místo, kde bydlí a kam chodí do školy.

Nezapomínáme na úzkou spolupráci s rodinou, na kulturní vyžití ve formě návštěvy divadel, planetária a na drobné třídní i celoškolní akce jako je Vánoční akademie, Olympiáda nebo Karneval.

Na děti čeká během celého týdne celkem 20 vyučovacích hodin, které v sobě každý den zahrnují dopolední a společné činnosti, velkou svačinovou přestávku, práci v centrech aktivit, která může zahrnovat činnost v Ateliéru, Kostkách, Knihách a písmenech, Pokusech a objevech, Domácnosti, Matematice či v Dílně. Následuje hodnotící kruh a pobyt venku. Děti mohou chodit na oběd a do školní družiny.

Děti neznámkujeme. Na konci školního roku si každý žák s sebou domů odnáší své portfolio prací a širší slovní hodnocení.

Pro koho?

S účinností od 1. 9. 2020 se do přípravných tříd přijímají děti s uděleným odkladem školní docházky a také děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Žáky přijímáme na základě předložení  příslušné dokumentace – vyšetření PPP/SPC, které obsahuje doporučení vzdělávání v přípravné třídě, rozhodnutí o udělení OŠD z příslušné základní školy (netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky) a na základě vyplnění žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy zákonným zástupcem.

Jak pracujeme?

Systematicky připravujeme děti na bezproblémové začlenění do vzdělávacího procesu 1. třídy základní školy za pomoci:

  • Prvků vzdělávacího programu ,, Začít spolu“/Step by Step/
  • Asistentů pedagoga
  • Spolupráce s rodinami dětí
  • Propracovaného systému spolupráce s pedagogy 1. tříd naší ZŠ

PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE ZE ZDROJŮ MŠMT