Včasná péče

Jednou ze strategií naší školy ke zvýšení efektivity vzdělávání našich žáků je: „Koncepce včasné péče“ (spolupráce přípravné třídy, mateřské školy, 1. – 2. ročníků ZŠ, asistentů pedagoga, školního poradenského pracoviště) pro děti, které přicházejí z méně podnětného rodinného prostředí do naší ZŠ.

Cíle včasné péče:

  • vytváření optimálních podmínek (inkluzivní prostředí pro žáka) k dosažení svého osobního maxima
  • úzká a efektivní spolupráce s rodinou s možností podílet se na dění ve škole
  • poskytnout dítěti a rodině předpoklady k sociální integraci

Efektivní a pravidelnou formou v předcházení školní neúspěšnosti dětí je také práce v Edukativně stimulačních skupinách, kde je důležitá přítomnost rodiče. Hravou formou se zde rozvíjí schopnosti, dovednosti a funkce pro následné zvládnutí trivia. Společně strávený čas je příležitostí pro rodiče, jak se naučit s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat a lépe mu porozumět. Vytváří se užší vztah důvěry a spolupráce rodič – učitel.

Chtěli bychom přispět k tomu, aby se děti do školy těšily, aby jim škola byla zdrojem radosti a poznání, nikoliv trápením a problémy.