Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Od školního roku 2016/2017 je do programu základní školy zařazena Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (dále jen FIE). Jedná se o vzdělávání v oblasti měkkých dovedností, které směřuje k rozvíjení poznávacích funkcí, k plánování práce a promýšlení a stanovení strategií vedoucích k řešení úkolů. U žáků dochází zároveň k zásadnímu posunu v oblasti grafomotoriky či vnímání tvarů, k lepší orientaci v prostoru a na ploše. Cílem metody je rozvinutí učebního potenciálu žáka, který je uchopen v širokých souvislostech.
Předmět FIE využívá cvičení „papír a tužka“ profesora Reuvena Feuersteina, rozdělených do jednotlivých instrumentů. U předškolních dětí a mladších žáků používáme řadu Basic. Ve třídách pak především instrument s názvem Uspořádání bodů, který je považován za základní a stěžejní pro další práci. Metoda může být dle časových možností obohacena o práci s dalšími druhy instrumentů. Všechny instrumenty jsou určeny k získávání předpokladů k učení. Metoda akceleruje myšlení žáků, zvyšuje efektivitu učení, rozvíjí řečové schopnosti, přináší radost a klid do jakékoliv práce a učí žáky pracovat s chybou. Důraz je kladen na rozvíjení řeči. Žák musí umět slovně vyjádřit každý myšlenkový pochod, každou strategii, kterou používá. Pomocí řeči, určitou informaci, ale i strategii zvnitřní, to znamená, že si ji osvojí natolik, že ji používá i za jiných okolností. Učí se adekvátně a přesně odpovědět na danou otázku nebo vyřešit daný úkol. Systematicky se proto pěstuje nejen slovní zásoba, ale i obsahově a formálně přesné vyjadřování.
U žáků se podporuje vnitřní motivace k učení prostřednictvím formulace – „Rozmysli si to“. V logu celého programu stojí:“Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím…“ Žáci jsou k tomu vybízeni u každého úkolu, takže se to postupně stává součástí jejich strategie. Žák kromě toho přijímá podíl odpovědnosti za učení. Učitel působí proti pasivitě žáků, ti jsou schopni podat větší výkon. Každému žáku je umožněno, aby byl úspěšný. Nepoužívá se soutěžení, protože se respektuje osobnostní tempo každého žáka. Klade se důraz na spolupráci a naslouchání, na vzájemné sdílení myšlenek a přístupů k úkolu. Obsahem sdílení je i strategie řešení úkolu. Předpokládá se dokonce, že každý žák může vidět určitý problém ze svého úhlu pohledu, který je dán jeho zkušeností a je ovlivněn kulturou a sociálním prostředím, ve kterém vyrostl. Žáci se mají naučit toleranci k druhým. Takové vedení má přímý dosah na orientaci v osobním i společenském životě.
Žáci se mají skrze tuto metodu naučit reflektovat své myšlení a vhled. Mají se naučit hodnotit své poznávací dovednosti, zobecnit způsoby uvažování. Metoda FIE propojuje a aplikuje získané dovednosti s reálným životem, se všemi obory, se kterými se člověk v životě setkává.
Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování vede vyškolený pedagog s platnou celostátní a mezinárodní certifikací.