Kurz pro získání základního vzdělání

Organizace

  • Studium kurzu pro získání základního vzdělání v dálkové formě je bezplatné

  • Uchazeči nekonají žádné přijímací zkoušky

  • Kurz je určen pro mladistvé i dospělé, kteří ukončili základní školu v nižším než devátém ročníku a nezískali základní vzdělání.

  • Podmínkou pro přijetí je dokončený 7. ročník nebo 8. ročník ZŠ nebo dokončený 9. ročník ZvŠ

  • Uchazeči o studium podají (prostřednictvím zákonného zástupce před dovršením 18 let) písemnou žádost o studium nebo vyplněnou přihlášku ke studiu a přiloží kopii posledního vysvědčení. Vzhledem k omezeným kapacitám školy je vhodné podat přihlášku co nejdříve (škola otevírá 1 třídu, nejvyšší počet žáků ve třídě kurzu je 24)

  • v dálkové formě je vzdělávání organizováno jako samostatné studium spojené s konzultacemi.

  • o přijetí žáka ke studiu a o jeho zařazení do dálkové formy studia rozhoduje ředitel školy

  • ředitel školy vyrozumí písemně o přijetí zákonné zástupce žáka, či uchazeče, zároveň je informuje o organizaci dálkového studia

  • všichni žáci dálkové formy studia konají na závěr kurzu zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných a nepovinných

  • žák nebo jeho zákonný zástupce je obvyklým způsobem informován o studijních výsledcích a docházce žáka