Kurz pro získání základního vzdělání

 

Organizace Kurzu ve školním roce 2020/2021

 

 • Organizace

 • Studium kurzu pro získání základního vzdělání v dálkové formě je bezplatné

 • Uchazeči nekonají žádné přijímací zkoušky

 • Kurz je určen pro mladistvé i dospělé, kteří ukončili základní školu v nižším než devátém ročníku a nezískali základní vzdělání.

 • Podmínkou pro přijetí je dokončený 7. ročník nebo 8. ročník ZŠ nebo dokončený 9. ročník ZvŠ

 • Uchazeči o studium podají (prostřednictvím zákonného zástupce před dovršením 18 let) písemnou žádost o studium nebo vyplněnou přihlášku ke studiu a přiloží kopii posledního vysvědčení.

 • v dálkové formě je vzdělávání organizováno jako samostatné studium spojené s konzultacemi.

 • o přijetí žáka ke studiu a o jeho zařazení do dálkové formy studia rozhoduje ředitel školy

 • ředitel školy vyrozumí písemně o přijetí zákonné zástupce žáka, či uchazeče, zároveň je informuje o organizaci dálkového studia

 • všichni žáci dálkové formy studia konají na závěr kurzu zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných a nepovinných

 • žák nebo jeho zákonný zástupce je obvyklým způsobem informován o studijních výsledcích a docházce žáka