Povinně zveřejněné informace

1. ÚPLNÝ NÁZEV

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října, příspěvková organizace

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ POVINNÉHO SUBJEKTU

Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: 542 526 111

3. POPIS VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

 

4. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVINNÉHO SUBJEKTU

Kontaktní poštovní adresa

 • ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, Brno 602 00

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, Brno 602 00

Úřední hodiny

 • Pondělí 12:00 – 14:00

 • Středa 14:00 – 16:00

 • Pátek 10:00 – 12:00

Telefonní čísla

Dostupné na našem webu v kontaktech: https://www.osmec.cz/kontakty/

Číslo datové schránky

ID: sjimbxw

Adresa e-podatelny

[email protected]

Adresa internetové stránky

https://www.osmec.cz/

5. Bankovní spojení

66136621 /0100     Komerční banka

další informace dostupné na [email protected]

6. IČ

48512702

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Hlavní dokumenty

Dostupné na našem webu v sekci dokumenty: https://www.osmec.cz/skola/dokumenty/

Seznamy hlavních dokumentů

 • výroční zprávy školy
 • zprávy ČŠI
 • školní řád
 • koncepce rozvoje školy
 • ŠVP ZV
 • školská rada

Rozpočet

Dostupné na webových stránkách:

http://brno-stred.cz/hospodareni-radnice

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

10. Příjem žádosti a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci Kontakty nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy.

dostupné na našich webových stránkách: https://www.osmec.cz/kontakty/

 

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádostí lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).

Odvolávání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby. (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

12. Seznam používaných formulářů

Správní řízení

Vzory žádostí ostatní

13. Popisy postupů

14. Přehled nejdůležitějších předpisů

Přístupné v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

bez licenčních smluv

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.